INFORMACJA O PROGRAMIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Jest to Program Budowy Mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, ale posiadających zdolność czynszową.

 1. Powoływanie Spółek SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe)
 • Spółki tworzą KZN i samorządy
 • Aktualnie jest powołanych 30 SIM-ów w skali kraju, udziałowcami jest KZN i 350 samorządów
 • Planowane jest wybudowanie ok. 30 000 różnych metrażowo mieszkań do 2031 roku
 • Pierwsze spółki powstały w marcu 2021 roku, a ostatnie w czerwcu 2022 roku
 • SIM-y skupiają od 2 do 20 udziałowców
 • Przy tworzeniu nowej spółki wszystkie gminy otrzymują od rządu na ten cel dopłatę 3 mln zł. na wniesienie do spółki w zamian za uzyskanie udziałów (dopłata z RFRM)
 • Inicjatorem tworzenia SIM-ów może być KZN lub poszczególne gminy
 • Utworzenie SIM jest zgodne z ustawą Kodeks spółek handlowych
 • Organami spółki jest:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
 • Podstawowe regulacje prawne spółki SIM:
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1526 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U z 2021 r. poz. 1961 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U z 2022 r., poz. 377)
 • Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U z 2021 r., poz. 2224 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022r., poz. 100 ze zm.)
 1. Działania Spółki, KZN i samorządów w kierunku budowy mieszkań na wynajem
 • Przekazanie spółce notarialnie przez gminy lub KZN aportem nieruchomości, na której będą realizowane inwestycje (aport stanowi podniesienie udziałów)
 • Wykonanie przez spółkę lub wcześniej przez gminę koncepcji zabudowy i dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę danej inwestycji
 • Przygotowanie przez spółkę montażu finansowego (SBC) inwestycji:
 • dopłata 10% wartości inwestycji (wniosek składa gmina do KZN i wnosi uzyskaną dopłatę do spółki na podniesienie udziałów)
 • dopłata 35% wartości inwestycji (wniosek składa gmina do BGK i przekazuje uzyskaną dopłatę do spółki)
 • ewentualna partycypacja przyszłych lokatorów (10%-30% wartości inwestycji) zgodnie z przyjętym przez gminę „Regulaminem przydziału mieszkań”
 • kredyt z BGK (wniosek składa do banku spółka, wartość kredytu w zależności od sumy dopłat i partycypacji- od 25% do 55% wartości inwestycji)
 • Istnieje możliwość wybudowania przez spółkę na potrzeby gminy budynku mieszkalnego komunalnego (tzw. „montaż quasi-komunalny”)
 • Dopłata 10% z KZN
 • Dopłata 80% z BGK
 • Dopłata 10% gminy
 • Pierwszą listę lokatorów na budynek przedstawia spółce gmina. Spółka podpisuje z lokatorami stosowne umowy. Wtórne zasiedlenie mieszkań przysługuje spółce
 • Budynkami po oddaniu do użytkowania administruje spółka
 • Po 5 latach zamieszkania istnieje możliwość przejęcia aktem notarialnym na własność lokalu przez lokatora po całkowitej spłacie kredytu i wcześniejszym udziale w partycypacji.