OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW – Miasto Pułtusk

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW – Miasto Pułtusk

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2024 z dnia 20 maja 2024 r., wydanym przez Panią Marzenę Cendrowską, wyznaczoną do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk ogłoszony został nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego (działka nr  118/5, obręb 28) w Pułtusku. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.  planuje realizację inwestycji w terminie dwóch lat.

Wnioski są dostępne na stronie https://pultusk.pl/, w zakładce: Dla Mieszkańców: Wzory wniosków: Druki do pobrania: Kategoria 13. Najem lokali.

Wypełnione  wnioski należy składać w  terminie do 28.06.2024 r., w dni robocze: poniedziałek 800-1700, wtorek-czwartek 800-1600, piątek 800-1500, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku, przy ul. Rynek 41 w Pułtusku. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny.

Złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z Uchwałą nr LXXI/603/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w ramach inwestycji realizowanej przez „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.”
z siedzibą w Ciechanowie, zawierającą kryteria pierwszeństwa i zasady przeprowadzenia oceny punktowej.

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem 23 306 72 67 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w budynku przy ul. Rynek 13 w Pułtusku, pokój 1 (Centrum Dziedzictwa Kulturowego).

Niniejsze ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego (działka nr 118/5, obręb 28) w Pułtusku zostało opublikowane na stronie internetowej https://pultusk.pl/ .

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Link do naboru: https://pultusk.pl/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-wnioskow/