ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy Al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Cena oferty Wykonawcy RENEWAL ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-021 Daleszyce, ul. Świętokrzyska 9, w kwocie 27 662 523,13 zł, ocenionej jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych w dokumentacji postepowania przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. 25 704 000 zł brutto. Powyższe wyczerpuje przesłankę unieważnienia postępowania z przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisem art. 262 ustawy Pzp, o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem. 

Pouczenie: 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – PDF