Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Krubin

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Krubin

Wyniki raportu oddziaływania na środowiska
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach ew. nr 198/9, 198/2, obręb 0060 Krubin

Opracowanie raportu zostało wykonane celem określenia oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okolicznych mieszkańców.

Jak wskazano w raporcie, działki będące obszarem inwestycji nie są położone w granicach obszarów objętych ochroną prawną. Po przeprowadzaniu analizy wykonanej dla inwestycji uznano, że nie ma przeciwwskazań do jej realizacji i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja planowanej inwestycji pozbawiona jest ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na florę i faunę terenu. W toku prowadzonych wizji nie zaobserwowano, aby teren inwestycji pełnił funkcje ostoi (tj. miejsc o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków) czy szlaków migracyjnych dla zwierząt, w tym dla ptaków.

Obszar przedsięwzięcia   leży   poza   głównymi   korytarzami   ekologicznymi mającymi znaczenie dla przemieszczania się większych ssaków. Ślady nie wskazują na intensywne przemieszczanie się przez ten teren zwierząt. Jak wskazano w raporcie, powodem tego jest położenie analizowanych działek w pasie terenu pozbawionym większych kompleksów leśnych oraz sąsiedztwo licznej zabudowy.

Teren jest miejscem bytowania fauny, jednak chronione gatunki zwierząt traktują obszar inwestycji w większości jako żerowisko. Nie przewiduje się, by w wyniku realizacji inwestycji doszło do istotnie negatywnych oddziaływań na lokalne populacje ssaków. Nie wykryto stanowisk lęgowych gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt ani gatunków objętych ochroną strefową (tj. ochroną miejsc rozrodu zagrożonych ptaków drapieżnych). Na obszarze projektowanej inwestycji oraz w strefie jej potencjalnego oddziaływania stwierdzono 28 gatunków ptaków, jednakże tylko 2 lęgowe. Wszystkie pozostałe gatunki zakwalifikowano jako tylko zalatujące w okresie lęgowym, nie gniazdujące na terenie inwestycji. Na terenie objętym inwentaryzacją odnotowano występowanie kilku gatunków płazów podlegających ochronie, ale nie odnotowano ich rozrodu. Ponadto wyniki inwentaryzacji oraz dokonana waloryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod inwestycję wskazują na to, że nie stwierdzono występowania na nim cennych gatunków roślin, grzybów i zbiorowisk roślinnych.

W trosce o środowisko naturalne przy realizacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązuje się do spełnienia szeregu obowiązków, które dotychczas zostały nałożone na niego przez RDOŚ oraz do których inwestor sam się zobowiązuje.

Np. w celu kompensacji siedlisk chronionych gatunków płazów i gadów zostaną utworzone oczka wodne, które będą umożliwiały rozród i bytowanie płazów. Wdrożone zostaną ekologiczne rozwiązania, jak wyposażenie budynków w źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne i gruntowe pompy ciepła dla celów centralnego ogrzewania), wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą do zaprojektowanych na terenie inwestycji zbiorników retencyjnych w formie oczek wodnych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem surowców do budownictwa zgodnych z atestami i normami. Realizacja inwestycji nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów roślinnych i zwierzęcych.

Ponadto w opracowaniu stwierdzono, że podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do niszczenia siedlisk i ograniczania przestrzeni dla organizmów.

Raport został sporządzony w pełnym zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), a także zawiera wszystkie elementy uzgodnione przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w piśmie z dnia z dnia 5 lipca 2023 r. (znak sprawy: WA.ZZŚ.1.4901.18.2023.WR).

Do wykonania raportu inwestora zobowiązało miasto w trosce o stan środowiska, pomimo, że takie instytucje jak RDOŚ i PPIS nie wskazały takiego obowiązku.